foto1
W każdy czwartek - wystawienie Najświętszego Sakramentu od porannej do wieczornej Mszy św.
foto1
Październikowe nabożeństwa różańcowe - w dni powszednie o godz. 17.15, w niedziele o godz. 16.30
foto1
Koronka do Bożego Miłosierdzia - codziennie o 17.45, w niedzielę o 8.35
foto1
6 październik godz. 13.00 - MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
foto1
Nowenna do Matki Bożej – w środy o godz. 17.30.

18 353 88 50
parafiagorlice@poczta.fm
ul. Ariańska 4 GorliceSkład Parafialnej Rady Duszpasterskiej III kadencji

1. Ks. Jerzy Gondek  Ariańska 4

2. Anna Dudek  Batorego 47

3. Maria Ignar   Łokietka 120

4.Teresa Igras   Kościuszki 107

5. Janusz Kapecki  Warneńczyka 24

6. Witold Kochan  Łokietka 164

7. Adam Krzeszowski  Kościuszki 24/28

8. Stanisław Mężyk   Szpitalna 43

9. Janusz Muszyński   Warneńczyka 20

10. Adam Piechowicz   Krakowska 64C

11. Marek Podraza   Broniewskiego 9/70

12. Agnieszka Rogulska   Dukielska 77/9

13. Elżbieta Samborska   Sienkiewicza 1A

14. Jan Wojnarski   Sokolska 64

15. Danuta Zakrzewska   Kr. Jadwigi 15

 

STATUT  PARAFIALNYCH    RAD    DUSZPASTERSKICH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rada duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii lub rektora kościoła w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - wspomaga kapłanów w organiza­cji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

2. Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad duszpasterskich. Nie tworzy się Rad duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

1.  W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

2.  Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

a) Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).

b) Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).

c) Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).

d) Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).

e) Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa pracowników kościelnych (KPK 1254).

3. Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

a) Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.

b) Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,

c) Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.

d) Inspirowaniu działalności charytatywnej.

e) Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

4. W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowie­dzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego. 

Rozdział III

Członkowie Rady

1.  W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:

a) Z urzędu.

b)Wybrani.

c)Mianowani przez księdza proboszcza lub rektora kościoła.

2.  Z urzędu należą do Rady:

a)   Proboszcz lub rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.

b)Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.

c)  Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.

d) Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpa­sterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.

e)   Katecheta świecki lub przedstawiciel katechetów świeckich katechizujących na terenie danego ośrodka duszpasterskiego.

f)     Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

Przedstawiciele poszczególnych grup zostają wyłonieni w wyniku wza­jemnej konsultacji między członkami odnośnej grupy.

3. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych licz­ba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając duszpasterskie potrzeby ośrodka. Wy­bory dokonywane są według załączonego regulaminu wyborów.

4. Proboszcz lub Rektor może mianować do Rady 6-10 osób.

5. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

6. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

7. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie duszpasterskiej wynosi 3 kadencje, tzn. piętnaście lat.

8. W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencją pozosta­łych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc niezmiennie, mimo zmian na stanowiskach proboszcza, rektora czy księży wikariuszy.

9. W przypadku śmierci, rezygnacji, zmiany miejsca zamieszkania człon­ka Rady pochodzącego z wyboru ogłasza się dodatkowe wybory w rejonie, w którym dana osoba została wybrana.

10.W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania, lub rezygnacji członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka.

11.W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady. Decy­zję o tym podejmuje ksiądz dziekan na wniosek przewodniczącego Rady.

12.Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady może podjąć jedynie Bi­skup diecezjalny po wnikliwym zbadaniu zaistniałej sytuacji.

 

Rozdział IV
Struktura i organizacja pracy

1. Pracom Rady przewodniczy każdorazowy proboszcz lub rektor.

2.Zastępca przewodniczącego Rady (= proboszcza lub rektora) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeżeli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wymienioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich.

3.Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekre­tarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.

4.Rada działa kolegialnie na zwyczajnych lub nadzwyczajnych posie­dzeniach plenarnych.

5. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego. Mimo to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym jednak nie przy­sługuje prawo udziału w głosowaniach.

6.Rada duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów.

7. Glosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, odbywa się przez pod­niesienie ręki. Rada może postanowić o tajnym trybie głosowania.

8. Częstość posiedzeń Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpaster­skich. Posiedzenia zwyczajne Rady odbywają się zazwyczaj raz na dwa mie­siące. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Posiedzenia zwołuje Prze­wodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed po­siedzeniem.

9. Przewodniczący może także zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady:

         a) W razie pilnej potrzeby.

b) Gdy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowa­nym do Sekretarza lub Przewodniczącego Rady.

We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady należy wska­zać sprawy wnoszone pod obrady. O miejscu, terminie i porządku obrad 'członkowie Rady powiadamiani są przez przewodniczącego z tygodniowym wyprzedzeniem (w miarę możliwości).

10. Posiedzenia Rady są protokołowane.

            a) Protokół powinien zawierać:

      - numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych po­twierdzoną podpisami uczestników, porządek obrad, opis przebiegu po­siedzenia, teksty opinii, wniosków i uchwał;

      - wyniki głosowania z podaniem liczby głosów: za, przeciwko oraz wstrzymujących się;

      - zgłoszone zdania odrębne oraz informacje o wstrzymaniu się członka rady od udziału w rozstrzyganiu sprawy.

b) Protokoły przyjmowane są wraz z ewentualnymi poprawkami na początku każdego następnego posiedzenia. Każdemu z uczestników posiedzenia przysługuje prawo do zapoznania się z protokołem i wniesienia pisemnego sprostowania swojej wypowiedzi.

c) Protokół obrad podpisuje przewodniczący oraz protokolant.

 Rozdział V

Kompetencje Rady

1.  Zgodnie z kan. 5536 2 KPK Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Rada ściśle współpracuje z przewodniczącym Rajfy i pozostałymi kapłanami w ożywianiu działalności duszpasterskiej w parafii.

2.  O tematyce posiedzeń Rady decyduje przewodniczący, zaznajamiając z nią wcześniej, członków Rady. Jeśli członkowie Rady pragną wnieść nowy problem winni w głosowaniu uzyskać aprobatę przynajmniej połowy człon­ków Rady obecnych na posiedzeniu i zgodę przewodniczącego.

3.  Rada służy radą i pomocą duszpasterzom wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje. Opinie i informacje służą lepszej pracy duszpasterskiej w parafii.

4.Rada może również podejmować uchwały i decyzje porządkowe, któ­re wytyczają kierunki pracy Rady oraz zadania zlecane poszczególnym członkom Rady.

5.  Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu niektórych czynności w grupach roboczych. Uchwała w sprawie powołania grupy roboczej powin­na jednocześnie wskazywać przewodniczącego tej grupy. Sprawozdanie z prac grupy roboczej podlega zatwierdzeniu przez Radę.

6.Do ważności opinii, wniosków czy uchwał wymagany jest udział w posiedzeniu Rady przynajmniej 50% wszystkich członków Rady. Opinie czy wnioski oraz uchwały wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej licz­by głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego.

7.Przewodniczący dysponuje prawem veta w stosunku do wszystkich opinii, wniosków i uchwał Rady. Jeżeli za daną opinią, wnioskiem czy uchwałą głosowało mniej niż 2/3 obecnych na posiedzeniu - opinia, wniosek, czy uchwała mogą być odrzucone przez przewodniczącego. Jeżeli zaś opo­wiedziało się za opinią, wnioskiem czy uchwalą przynajmniej 2/3 Rady, a Rada podtrzymuje swoje zdanie mimo sprzeciwu przewodniczącego, prze­wodniczący przekazuje sprawę do rozpatrzenia księdzu dziekanowi, który w ciągu 2 tygodniu podejmuje ostateczna decyzję.

Rozdział VI

Obowiązywanie i zmiany statutu

1. Statut Rady i regulamin wyborów zatwierdza Biskup rzeszowski.

2. Wszelkie zmiany w statucie i regulaminie wyborów mogą być doko­nywane jedynie na poziomie diecezjalnymi i muszą być zawsze zatwierdzone przez Biskupa rzeszowskiego.

3.Statut Rad duszpasterskich diecezji rzeszowskiej i regulamin wyborów wchodzi w życie z dniem 3 maja 1995 r.

 Copyright © 2024 Copyright Parafia św. Jadwigi Królowej Rights Reserved.